Monthly Archives: Tháng Năm 2017

5 bước đánh giá rủi ro

Rủi ro chính là sự kết hợp giữa mức độ nguy hiểm và tần suất xảy ra hoặc có thể xảy ra. Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc là một trong những công cụ chính giúp nâng cao

Hội thảo: Đào tạo, tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động ban hành ngày 25/6/2015 đã cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác này. Luật ra đời là sự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế

Cách quản lý nhà xưởng khoa học

Nhà xưởng ngăn nắp, vệ sinh sẽ tạo cho người lao động có một môi trường lao động tốt, an toàn. Từ đó giúp người lao động có tinh thần và điều kiện tốt nhất để làm việc. Quản lý

Bác Hồ với an toàn trong lao động sản xuất

“Con người là vốn quý nhất, con người có thể làm ra của cải, vật chất phục vụ cho bản thân và cho xã hội”. Có công cụ lao động nhưng không có tác động của con người thì cũng

Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp cứu

Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu được quy định tại Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BYT: Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động, cụ thể như sau: Đối tượng huấn luyện sơ cứu, cấp

Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động

Danh mục các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ

Danh mục các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017; căn cứ vào thực tế công tác

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với găng tay cách điện

Quy chuẩn 24:2014/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với găng tay cách điện Tải tệp tại đây

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân

QCVN 23:2014/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân Tải tệp tại đây


Partner