Daily Archives: 22 Tháng Năm, 2017

Hội thảo: Đào tạo, tập huấn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động ban hành ngày 25/6/2015 đã cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác này. Luật ra đời là sự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế

Cách quản lý nhà xưởng khoa học

Nhà xưởng ngăn nắp, vệ sinh sẽ tạo cho người lao động có một môi trường lao động tốt, an toàn. Từ đó giúp người lao động có tinh thần và điều kiện tốt nhất để làm việc. Quản lý


Partner