Daily Archives: 23 Tháng Năm, 2017

5 bước đánh giá rủi ro

Rủi ro chính là sự kết hợp giữa mức độ nguy hiểm và tần suất xảy ra hoặc có thể xảy ra. Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc là một trong những công cụ chính giúp nâng cao


Partner