Daily Archives: 18 Tháng Năm, 2017

Danh mục các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ

Danh mục các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017; căn cứ vào thực tế công tác

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với găng tay cách điện

Quy chuẩn 24:2014/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với găng tay cách điện Tải tệp tại đây

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân

QCVN 23:2014/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân Tải tệp tại đây

QCVN 22:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành QCVN 22:2015/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại Tải tệp tại đây

QCVN 21:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

QCVN 21:2015/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh Tải tệp tại đây

QCVN 19:2014/BLĐTBXH: về ATLĐ đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành QCVN 19:2014/BLĐTBXH, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người. Tải tệp tại đây

QCVN về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực

QCVN 18:2013/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực Tải tệp tại đây

QCVN về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi

QCVN 17:2013/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi Tải tệp tại đây

QCVN về an toàn lao động đối với máy vận thăng

QCVN 16:2013/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng Tải tệp tại đây


Partner