Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017; căn cứ vào thực tế công tác AT, VSLĐ và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất.

Nội dung chi tiết – xem ở đây

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner