Monthly Archives: Tháng Ba 2019

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ TRÀN ĐỔ HOÁ CHẤT

Theo điều 37, Luật hoá chất quy định “Hàng năm các cơ sở hoá chất phải xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và phải thường xuyên huấn luyện và thực hành diễn tập các phương án ứng phó

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ

CÔNG ƯỚC SỐ 155 VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế,  Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc


Partner