Daily Archives: 18 Tháng Ba, 2019

QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 29/2018/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018   THÔNG TƯ

CÔNG ƯỚC SỐ 155 VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế,  Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc


Partner