Danh mục hồ sơ an toàn tại công trình

Danh mục hồ sơ an toàn tại công trình gồm: 

 1. Quyết định thành lập ban an toàn lao đông của công ty;
 2. Quyết định thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên của từng dự án;
 3. Phiếu giao việc cho cán bộ an toàn;
 4. Nội quy công trường;
 5. Nội quy an toàn lao động;
 6. Danh sách công nhân;
 7. Bản cam kết đã học an toàn;
 8. Bản cam kết an toàn lao động;
 9. Biên bản huấn luyện ATLĐ;
 10. Nội dung học an toàn;
 11. Nhật kí an toàn;
 12. Sổ giao việc;
 13. Sổ kiến nghị;
 14. Sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân;
 15. Sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn;
 16. Sổ theo dõi tai nạn lao động;
 17. Sổ theo dõi công tác khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp;
 18. Sổ theo dõi máy móc thiết bị.

 

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner