Quy trình cấp giấy xác nhận hoá chất nguy hiểm

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thuộc Sở Công Thương. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Sở Công Thương theo các bước sau:

+ Công chức trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ và yêu cầu người đến nhận ký vào sổ theo dõi kết quả Cấp Giấy xác nhận, sau đó trả Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

3. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

4. Thành phần hồ sơ

+ Bản khai báo hoá chất

+ Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt

+ Trường hợp hóa chất đã được khai báo trước đó tại Sở Công Thương thì tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất nguy hiểm không phải nộp lại Phiếu an toàn hóa chất khi thành phần hóa chất không thay đổi.

5. Số lượng hồ sơ

01 bộ

6. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Công Thương

8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận

10. Lệ phí

Không

11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Bản khai báo hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương quy định về Khai báo Hóa chất;

+ Phiếu an toàn hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 17 kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT.

12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Hóa chất năm 2007;

+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

+ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

+ Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4/2011 của Bộ Công Thương bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

+ Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương Quy định về Khai báo Hóa chất.

 

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner