Monthly Archives: Tháng Một 2018

Biện pháp ứng phó sự cố sự rò rỉ axit H2SO4 ra ngoài môi trường

Giả định tình huống  Công nhân Nguyễn Văn A trong quá trình di chuyển hóa chất đã làm đổ H2SO4 ra ngoài  môi trường Xử lý tình huống Nhân viên Nguyễn Văn A đã ngắt cầu giao hệ thống, Nhân viên

Thông tư 32/2017/TT-BCT Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

Nhằm mục đích Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi


Partner