Văn bản

STT

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu

File đính kèm

1

26/2016/QĐ-TTg 01/07/2016 Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc Tải tập tin

2

19/2016/TT-BYT 30/06/2016 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động Tải tập tin

3

13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động Tải tập tin

4

1037/QĐ-TTg 10/06/2016 Thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động Tải tập tin

5

37/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Tải tập tin

6

39/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động Tải tập tin

7

NĐ 44/2016/NĐ-CP 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Tải tập tin

8

08/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng Tải tập tin

9

07/2016/TT-BLĐTBXH 15/05/2016 Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh Tải tập tin

10

87/QĐ-TTg 12/01/2016 Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Tải tập tin

11

54/2015/TT-BLĐTBXH 16/12/2015 Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng Tải tập tin

12

88/2015/NĐ-CP 07/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải tập tin

13

84/2015/QH13 25/06/2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động Tải tập tin

14

45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải tập tin

15

10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật Lao động Tải tập tin
Chia sẻ:

Partner