Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 08/10/2018 chính phủ đã ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

Nội dung của Nghị định sửa đổi bổ sung bao gồm: Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội; lĩnh vực việc làm; lĩnh vực bảo hiểm xã hội; lĩnh vực bảo trợ xã hội; tổ chức thực hiện.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động:

Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đổi tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ tháng 12 trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

Xem đầy đủ tại đây http://pdf.getpedia.net/pdf/viewer.html?file=/data/file/2018/10/10/nghi-dinh-140-2018-nd-cp.pdf

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner