Các biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản

 1. Biện pháp tuyên truyền, huấn luyện
 • Người sử dụng lao động phải thực hiện trách nhiệm của mình trong việc giáo dục kiến thức PCCC cho người lao động; tổ chức huấn luyện cho họ cách thức phòng cháy và chữa cháy
 • Mỗi cơ quan, xí nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh phải xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ phù hợp với đặc điểm của cơ sở và phải tổ chức tập luyện thường xuyên để khi có cháy là kịp thời xử lý có hiệu quả
  2. Biện pháp kỹ thuật
 • Thay thế các khâu sản xuất nguy hiểm bằng những khâu ít nguy hiểm hơn
 • Quản lý chặt chẽ chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt
 • Cách ly các thiết bị, công nghệ có nguy hiểm cháy cao ra xa các khu vực khác
 • Cách ly chất cháy với nguồn nhiệt có thể phát sinh
 • Hạn chế đến mức thấp nhất số lượng các chất cháy trong sản xuất. Thay thế chất dễ cháy bằng chất khó cháy; xử lý vật liệu bằng sơn, hóa chất chống cháy. Bảo quản chất lỏng, chất khí dễ cháy trong bình, thùng kín không để rò rỉ.
 • Lắp đặt các hệ thống báo cháy, chống cháy lan nhanh từ phòng nọ sang phòng kia, chống cháy lan trong các đường ống dẫn xăng dầu, khí đốt
 • Lăp đặt hệ thống báo cháy chữa cháy tự động
  3. Biện pháp hành chính
 • Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật PCCC
 • Ban hành nội quy quy định an toàn PCCC, phòng nổ độc
 • Xử lý những hành vi vi phạm về an toàn PCCC
Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner