Bảng số Liệu An Toàn Hóa Chất (CSDS)

Bảng MSDS cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết về đặc tính hóa chất, nhưng có thể nó không có hiệu quả cho công nhân trong việc sử dụng và quản lý hóa chất.
Vì vậy, các lưu trình hướng dẫn và Bảng An Toàn Hóa Chất (CSDS) phải được lập ra để cung cấp các thông tin thiết yếu và dễ hiểu đến công nhân trong việc sử dụng và bảo quản hóa chất. Bảng hướng dẫn này phải được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu đối với công nhân và được dán ở vị trí dễ quan sát nhất trong khu vực lưu giữ hóa chất và nơi sử dụng.
Bảng số liệu an toàn hóa chất có thể thích hợp cho các chất khác nhau với những đặc tính giống nhau và các mối nguy được mô tả trong Lưu Trình Hướng Dẫn Sử Dụng, vì vậy cũng giảm bớt đi một phần công việc in ấn của nhà máy. Lưu trình hướng dẫn sử dụng hóa chất là một phần tài liệu làm việc của nhà máy và cũng là một phần của hệ thống quản lý về Sức khỏe, An toàn và Môi trường, CSDS cần lưu cùng với MSDS. CSDS phải được dán ở những khu vực làm việc có hóa chất.

Chia sẻ:
Loading Facebook Comments ...

Trả lời


Partner